Acid Attack पिडितको उपचारको लागि डेडिकेटेड अस्पतालमा प्रेषण सम्बन्धमा।

2022-11-22