आयूर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा

  • जडिबुटि संरक्षण, सवंर्धन, प्रवधन र गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधी उत्पादन र नियमनका लागि नीति तर्जुमाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गर्ने ।
  • आयूर्वेद विभाग र सो अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
  • आयूर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने ।