राजपत्राङ्कित विशिष्ट र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना।

2023-03-14