स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षाको दर्ता फारम (Google Form)

2024-05-22


तपशिलः

स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता फारमः

Google Link: https://forms.gle/xsiZYvTVmR7ejSbW7

 

स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा  दर्ता फारम:

Google Link: https://forms.gle/ZgJ9o9WpvximpYJYA