Directives, Guidelines and Manuals

 

 

S.N Particulars Action
  Business Plan - Department of Drug Administration Fiscal Year 2019/20 Download
  Business Plan Department of Ayurveda and Alternative Medicine Fiscal Year 2019/20 Download
  Business Plan - Department of Health Service Fiscal Year 2019/20 Download
  Business Plan - Ministry of Health and Population Fiscal Year 2019/20 Download
  स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तर्जुमा मार्गनिर्देशन Download
  Internal Control Guidelines Download
  स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
  प्रदेश स्तरमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
  Hospital Pharmacy Guideline 2072 Download
  Scholorship Guideline 2072  Download
  CBLP Guidelines Download
  FCHV Guideline(Eng)  Download
  Guideline for Below Poverty Level  Download
  Guideline for Grant to Community organization Download
  Guideline for Health Institutions Established Upgrade standard  Download
  Implementation Guidelines for Prevention and Cure of UP C  Download
  Internal Control Guideline- Nepali  Download
  National Antibiotic Treatment Guideline Download
  NPC Monitoring Guideline  Download
  Public Procurement Guidelines  Download
  Social Services Unit Implementation Guideline 2010 Download
  Audit Clearance Guideline- Nepali Download
  स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्सन  Download
  सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ Download
  Early Warning and Reporting System (EWARS) Guidelines Download
  Guidelines-on-Strategic-Information-of-HIV-Response-in-Nepal Download
  Infectious Disease Control Guideline Download
  National CHBC SOP guideline english September 2011 Download
  National Childhood TB Management Download
  National Consolidated Guideline For Treating and Preventing HIV in Nepal Download
  National Guideline PMTC of HIV in Nepal Download
  National Guidelines on Case Management of STI Final December 2014 Download
  National HIV testing and Treatment Guidelines 2017 Download
  National STI Guidelines 2014 Download
  National STI Manaement Training Manual_2011 Download
  National Strategic Guideline on Kala-azar Elimination Program in Nepal Download
  NTP Laboratory Manual for Sputum Smear Microscopy Download
  STI National Guidelines Download
  Technical-Specificationfinal-FINAL-Feb9-2016 Download
  VCT_Guidelines Download
  आपतकालीन पोषण कार्यक्रम संक्षिप्त निर्देशिका २०७२ Download
  आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका तेस्रो परिमार्जन २०७१ Download
  औषधीजन्य मालसमान खरिदा तथा आपुर्ती ब्यव्स्थापान सहजिकरण पुस्तिका २०७४ Download
  कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४_७५ क्षेत्र तथा जिल्ला स्तर Download
  किसोरीहरुलाई आइरन तथा फोलिक एसिड वितरण कार्यक्रम कार्य स्नाचाल्लन निर्देशिका २०७३ Download
  कीटनासक युक्त झुल वितरण को लागि कार्य संचालन निर्देशिका २०१६ Download
  कुष्टरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका Download
  कुष्टरोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्य संचालन निर्देशिका Download
  कोल्डचेन उपकरण मर्मत सम्भार सहयोगी पुस्तिका २००९ Download
  खोप पश्चात हुनसक्ने अबंछित घटनाहरु Download
  घर तथा समुदायमा आधारित हेरचाह र सहयोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशिका तथा स्तरिय कार्य संचालन बिधी Download
  जिल्ला स्तरिय  कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७२_७३ Download
  जिल्ला स्तरिय कुष्टरोग निवारण अभियान  निर्देशिका २०७३ Download
  निशुल्क नवजात शिशु उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०७४ Download
  पोषण  पुन स्थापना गृह संचालन निर्देशिका दोस्रो संकरण २०७० Download
  बिधालय स्वास्थ्य तथा पोषण  कार्यक्रम तालिम तथा कार्य संचालन निर्देशिका तेस्रो संकरण २०७१ Download
  बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७३ Download
  ब्रिधिअनुगमन निर्देशिका Download
  मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण तालिम पुस्तिका २०७२ Download
  मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण सुधारको लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पुनर्ताजकी तालिम सहजकर्ता निर्देशिका २०७१ Download
  राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका गाउँ नगर स्तरिय Download
  राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका जिल्ला स्तरिय Download
  राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका Download
  राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर Surveillance निर्देशिका २०७० Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम जापानिज इन्सेफलाईटिस् अभियान कार्यक्रम निर्देशिका Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम जापानिज इन्सेफलाईटिस् नियमित खोप निर्देशिका Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दादुरा रुबेला खोप अभियान २०६८-२०६९  कार्यक्रम निर्देशिका Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम पूर्ण खोप गाबिस सुनिस्चितता कार्यविधि निर्देशिका २०६९ Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम प्रशिक्षक निर्देशिका Download
  राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम स्तरीय कार्य संचालन बिधि Download
  लिलाम बिक्री तथा मिन्हा सम्बन्धि कार्यबिधि निर्देशिका २०६७ Download
  शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण समुदाय स्तरिय तालिम निर्देशिका २०७३ Download
  समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यकक्रम समुदाय स्तर २०७० Download
  समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यकक्रम स्वास्थ्य सस्थास्तर तालिम  २०७० Download
  समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन  (महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेबिकाका लागि तालिम पुस्तिका ) २०६९ Download
  समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन  सामुदायीक स्वास्थ्य कार्यर्ताको लागि  प्रसिक्श्यकका लागि निर्देशिका २०६८ Download
  समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन आमालाई परामर्श तथा अनुगमन Download
  समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन प्रसिक्श्यक सहयोगी निर्देशिका २०६८ Download
  समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन प्रसिक्ष्य्क निर्देशिका २०६९ (महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेबिकाका लागि) Download
  SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन  Download
  NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६_०७७_प्रदेश  Download
  NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६_०७७_स्थानीय Download
  कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६_०७७प्रदेश तह Download
  कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६_०७७स्थानीय तह Download
   स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०  

Download

Download

Download

 

     
 Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media