Policy and Planning Section

 • स्वास्थ्य सम्बन्धी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीयतहका पल्पकालीन तथ दीर्घकालीन नीति, रणनीति, योजना, निर्देशका, मार्गदर्शन, प्रोटोकाल तर्जुमा गर्ने ।
 • नीति कार्यान्वयन, नीतिको मूल्याङ्कन र नीति विश्लेषण गर्ने ।
 • असङ्क्रमणीय रोग निदान तथा उपचारका लागि स्थापना भएका विभिनन स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय कायम गरी उपयुक्त नीति तयार गर्ने ।
 • अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति तथा अनुगमन मूल्याङ्कन खाका तर्जुमा गर्ने ।
 • आवधिक तथा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको मार्गनिर्देशन तयार गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सुधार नीतिहरुको विकास गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठान, परिषद्, समिति परिचालन सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने ।
 • स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संसाधन सम्बन्धी दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सुधार नीतिहरुको विकास गर्ने ।
 • मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको साधारण तथा विकास बजेट तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गका निकायहरुको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, भवन, फर्निचर, मेशिनरी औजार , उपकरण , सञ्चार साधन सवारी साधन लगायतका भौतिक साधनहरुको योजना तथा आपूर्ति व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • जडिबूटी संरक्षण, सबर्धन, प्रवधन र गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधी उत्पादन र निकायका लागि नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • आयुर्वेद विभाग र सो अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्र्गतका निकायहरुको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, भवन, फर्निचर, मेशिनरी औजार, उपकरण, सञ्चार साधन सवारी साधन लगायतका भौतिक साधनहरुको योजना तथा आपूर्ति व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने ।
 • जनसङ्ख्या सम्बन्धी निति, योजनार र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
 • बसाइँसराइ सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
 • स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ।
 • आर्थिक अध्ययन, अनुसन्धान, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन गर्ने ।
 • स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको आर्थिक मूल्यांकन, लागत प्रभावी (cost-effectiveness), लागत लाभ विश्लेषण (CBA) र लागत उपयोगिता (CUA) विश्लेषण गर्ने ।
 • स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमताको अध्ययन गर्ने ।
 • वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित तथा कायक्रमको विश्लेषण र स्वीकृत गर्ने ।
 • हेल्थ फाइनान्सिङ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा सम्बन्धी नीति रणनीति तयार गरि लागु गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media