Provincial and Local Health Coordination Section

  • कार्य बिस्तृतीकरण बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय सहजिकरण तथा प्रावीधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
  • प्रदेश तथा स्थानिय तहको स्वास्थ्यको सम्पर्क इकाइको रुपमा कार्य गर्ने ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधनो अभिलेख राख्ने । मानव संसाधनको आवश्यकताको प्रक्ष्रोपण र मानव संसाधनको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जूमा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संसाधन सम्बन्धी सूचनको सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, वितरण, संरक्षण, अद्यावधिक, उपयोग तथा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • स्वास्थ्य मानवश्रोतको स्तर निर्धारण, जनशक्ति परिचालन, सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने ।
  • स्वास्थय मानवश्रोत सम्बन्धि तालिम, उत्पे्ररणा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धि योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य मानवश्रोतको सेवा प्रभावको निरीक्षण अनुगमन गरी आवश्यक मार्गनिर्देशन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • हर्डिस सुचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य मानव श्रोतको लागि तालिम आवश्यकता पहिचान गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media