Monitoring, Evaluation and Research section

 • क्षयरोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानून, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • औषधि संवेदनशील Drug Sensitive क्षयरोग तथा औषधि प्रतिरोधी Drug Resistant  क्षयरोग सम्बन्धी सेवाहरुको अनुगमन तथा मुल्याङकनका कार्यहरु गर्ने ।
 • औषधि संवेदनशील Drug Sensitive क्षयरोग तथा औषधि प्रतिरोधी Drug Resistant क्षयरोग सम्बन्धी निगरानी तथा अनुसन्धानका कार्यहरु गर्ने ।
 • क्षयरोगको उपचार र नियन्त्रणका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका नविनतम प्रविधि तथा प्रगतिको आधारमा सम्बद्ध निकायहरुलाई अद्यावधिक गर्ने तथा राय परामर्श दिने ।
 • क्षयरोग सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • क्षयरोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • क्षयरोग व्यवस्थापान सम्बन्धी अन्तराराष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने ।
 • क्षयरोग निदान सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 • क्षयरोग नियन्त्रण सम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद, आपूर्ती व्यवस्थापनको लागि सहजिकरण र सहयोग गर्ने ।
 • क्षयरोग जियन्त्रण सम्बन्धी सुचना व्यवस्थापन, तालिम लगायत संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गरी क्षयरोग नियन्त्रण र उपचारमा संघीय स्तरका कार्यहरु गर्ने
 • प्रदेशसँगको समन्वयमा रोग निगरानी तथा अनुसन्धानका गतिविधिको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी सम्बद्द निकायहरुलार्य पृष्ठपोषण गर्ने ।
 • क्षयरोग नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग समन्वयका लागि सहजिकरण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media