Administration and logistics management section

 • प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि संघीय तहमा खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय कानुन, नीति, निर्देशिका, गुणस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्ने ।
 • प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड एवम् specification bank तयार तथा अध्यावधिक गर्ने ।
 • प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट किसिमका औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरीद तथा प्रदेशस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
 • प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बन्धित आवश्यक औजार, उपकरण तथा औषधीहरुको खरीद तथा आपूर्ति गर्न सहजिकरण गर्ने ।
 • राष्ट्रियस्तरमा आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालिलाई संस्थागत गर्न समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगतका कार्यालयहरुमा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
 • प्रयोगशालाका कर्मचारीहरुको हाजिर तथा विदा व्यस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रयोगशालाका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्ने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगत दर्ता, चलानी समबन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रयोगशालाको भवनको सुरक्षा, सरसफाई, बत्ति, पानी तथा टेलिफोनको प्रवन्ध लगायत आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्य गनेए ।
 • प्रयोगशालामा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगत जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने ।
 • प्रयोगशालाको कामका सिलसिलामा आईपर्ने अन्य प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने ।
 • प्रयोगशालास्तरमा कानूनी परामर्श प्रदान गर्ने ।
 • प्रयोगशाला र अन्तरगतका कार्यालयका लागि आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगत अख्तियारी व्यवस्थापन तथा रकमान्तर गर्ने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगतका शाखाहरुको बजेट निकासा गराउने ।
 • प्रयोगशाला आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगतका कार्यालयहरुको अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगत बेरुजुको लगत राख्ने तथा बेरुजु फर्छयौट गराउने ।
 • प्रयोगशालाको कार्य संचालनको निकासा लिने ।
 • प्रयोगशाला अन्तरगत बिलिङको कार्य गर्ने ।
 • प्रयोगशालाको दैनिक कार्य संचालनको लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने ।
 • प्रयोगशालाको आर्थिक तथा आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी मासिक तथा वार्षिक विवरण तयार गर्ने ।
 • प्रयोगशालाको आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।
 • संघीयस्तरको वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 •  

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Bhanu Bhakta Dhakal

Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media