Monitoring, evaluation and Research section

 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानून नीति तथा रणनीतितयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रणसम्बन्धी सेवाहरुको अनुगमन तथा मुल्याङकनका कार्यहरु गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रणसम्बन्धी निगरानी तथा अनु्सन्धानका कार्यहरु गर्र्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएकानविनतम प्रविधी तथा प्रगतिको आधारमा सम्बद्ध नियकायहरुलाई अदयावधिक गर्ने तथा राय परामर्श दिने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अनुगमन तथा मुल्यांकन, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा औजारको खरिद, आपुर्ति तथा व्यवस्थापनका लागिसहजिकरण गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धीसुचना व्यवस्थापन तालिम लगायतका संघिय, कार्यहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वयमा संघीय स्तरका एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यहरु गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियनिकायहरुसंग समन्वयका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • प्रदेशसँगको समन्वयमा निगरानी तथा अनुसन्धानका गतिविधिको अनुगमन, सुपरिवेक्षणगरि सम्बद्द निकायहरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media