Logistics management and administration section

 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण समबन्धी खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय कानुन, नीति, निर्देशिका, गुणस्तर मापदण्ड, प्रोटोकलहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी औषधि,स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरुको मापदण्ड तयार तथा अध्यावधिक गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण समबन्धी आवश्यक पर्नेविशिष्ट किसिमका औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरीद तथा प्रदेशस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी सम्बन्धित आवश्यक औजार, उपकरण तथा औषधीहरुको प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा खरीद तथा आपूर्ति गर्न सहजिकरण गर्ने ।
 • राष्ट्रियस्तरमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणलिलाई संस्थागत गर्न समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने ।
 • केन्द्र अन्तरगतका कार्यालयहरुमा आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
 • केन्द्र कर्मचारीहरुको हाजिर तथा विदा व्यवस्थापन समबन्धी कार्य गर्ने 
 • केन्द्र अन्तरगत दर्ता, चलानी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रका कर्मचारीहरुको हाजिर तथा विदा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्ने ।
 • केन्द्र अन्तरगत दर्ता, चलानी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रको भवनको सुरक्षा, सरसफाई, बत्ति, पानी तथा टेलिफोनको प्रबन्ध लगायत आन्तरिक प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रमा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने ।
 • केन्द्र अन्तरगत जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने ।
 • केन्द्रको कामको सिलसिलामा आईपर्ने अन्य प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने ।
 • केन्द्रस्तरमा कानूनी परामर्श प्रदान गर्ने ।
 • केन्द्र र अन्तरगतका कार्यालयका लागि आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media