Control, Cure, Care and Coordination section

 • एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक कानून, नीति तथा मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तरनिर्धारण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी र एड्स तथा यौन रोग भी. आइ. सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएकानविनतम प्रविधि तथा प्रगतिको आधारमा सम्बद्ध निकायहरुलाई अदयावधिक गर्ने तथा परामर्श दिने ।
 • एच आइ भी र एड्स तथा यौन रोग भी.आई. सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • एच आइ भी परामर्श तथा परीक्षण सेवा, यौन रोग व्यवस्थापन सेवा, आमाबाट बच्चामा एच आइ भी संक्रमण रोकथाम सेवा लगायत अति जोखिमपूर्ण वर्गहरुका लागि भी.आई. व्यवहार परिवर्तन समबन्धी कार्यहरुका लागि सहयोग गर्ने ।
 • अति जोखिममा रहेका समुहहरु जस्तैमहिला यौन कर्मी, पुरुष समिलिङ्गीहरु, सुईद्वारा लागु औषधीप्रयोग गर्नेहरु आदि जस्ता समुहहरु एच आइ भी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बनधी औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद आपुर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धीसुचना व्यवस्थापन तालिम लगायतका संघीय, कार्यहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • अन्य सरकारी वा ग्रैह सरकारी संस्थाहरु संग समन्वयमा एच र एड्स संक्रमितहरुलई भी.आई. उपचार, हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कार्यहरुमा सहयोग र सहजिकरण गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धीराष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियनिकायहरुसंग समन्वयका लागि सहजिकरण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media