Environmental health and waste management section

  • संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा श्री मन्त्रीपरीषदले स्वीकृत गरेको संघको कार्यबिस्तृतीकरणमा खानेपानी, खाद्य पदार्थ र हावाको गुणस्तरीयता अनुगमन तथा लेखाजोखा ढाँचा एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख भए अनुसार सो कार्य संचालन गर्न यो शाखा स्थापना गरीएको हो । यस शाखाको कार्यविवरण निम्नअनुसार छ :
  • वातावरणिय स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरु निर्माण गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
  • खानेपानी, हावा तथा समग्र वातावरणले स्वास्थ्यमा पारेको असर सम्बन्धमा निगरानी, अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनमा सहजीकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि राष्ट्रिय कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, प्रोटोकल तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
  • संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्किने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहजिकरण गर्ने ।
  • संघ अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्किने फोहरमैलाको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमनका कार्यहरु गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media