NCD and Mental Health section

 • क्यान्सर, दम लगायतका नसर्ने रोगहरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट क्यान्सर, मधुमेह, मुटूरोग, दम लगायतका नसर्ने रोगहरु रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल तथा निर्देशिका निर्माण एवम् गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
 • प्रदेश र स्थानीय तहमा नसर्ने रोगहरुको रोकथाम उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • नसर्ने रोगहरु रोकथामका लागि स्वस्थ्य जीवनशैली प्रवर्दन तथा व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धमा योजना तथा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, दम लगायतका नसर्न रोगहरु सम्बन्धी औषधी, उपकरण तथा औजारहरुको आपूर्ति व्यवस्थपनका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, दम लगायतका नसर्ने रोगहरुको सूचना व्यवस्थापन समबन्धी तालिम लगायतका संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटूरोग, दम लगायतका नसर्ने रोगहरु सम्बन्ध िराष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान समबन्धी कार्यका लगि सहयोग गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थय समबन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानून, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • विभिन्न तहका स्वास्थय संस्थाहरुबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा उपचार सेवा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, निर्देशिका निर्माण तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
 • प्रदेश र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थय समस्याहरुको रोकथाम, रोगको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • नसर्ने रोगहरु रोकथामका लागि स्वस्थ्य जीवनशैली प्रबर्दन तथा व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धमा योजना तथा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, दम लगायतका नसर्न रोगहरु सम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको आपूर्ती व्यवस्थपनका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटूरोग, दम लगायतका नसर्ने रोगहरुको सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लगायतका संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • क्यान्सर, मधुमेह, मुटूरोग, दम लगायतका नसर्ने रोगहरु सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानून, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा उपचार सृवा सम्बन्ध िआवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल,निर्देशिका निर्माण तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने।
 • प्रदेश र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुको रोकथाम, रोगको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना  तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य समबन्धी तालिम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट किसिमका औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध िसूचना व्यवस्थापन तालिम लागयतका संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने।
 • मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पिडितहरुको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media