Leprosy Control and Disability Management Section

 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक राष्ट्रिय कानून, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने  ।
 • विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने छाला रोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी उपचारात्मक सेवाहरुका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, निर्देशिका तयार एवम् गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोग समबन्धी प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 • प्रदेश र स्थानीय तहलाई रोग नियन्त्रणका तथा कुष्ठरोग प्रभावितहरुको सामाजिक पुनस्र्थापनका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • कुष्ठरोग प्रभावितहरुको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोग सम्बन्धी तालिम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोेग नियन्त्रण सम्बन्धी सुचना सम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद आपूर्ती तथा व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोग नियन्त्रण समबन्धी सुचना व्यवस्थापन तालिम लगायतका संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • छाला रोग तथा कुष्ठ रोग सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मुल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानून, नीति तथा रणनीति तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइए सहयोग गर्ने ।
 • विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रोटोकल, निर्देशिका तयार एवम् गुणस्तर निर्धारण गर्ने
 • प्रदेश र स्थानीय तहमा चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार तथा अपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाको घाइतेहरुको उपचार तथा आपांगता व्यवस्थापन सम्बन्धी विशिष्ट किसिमका औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाको घटना तथा अपांगता न्यूनिकरणका लागि संघीय स्तरमा सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता व्यवस्थापन सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन समबन्धी सूचना व्यवस्थापन, तालिम लगायतका संघीय कार्यहरुमा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता भएकाहरुको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार सेवा तथा अपांगता समबन्धी राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण , सर्भिलेन्स, अनुसन्धान तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • अन्य सरकारी वा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुसँगको समन्वयमा चोटपटक एवं दुर्घटनाका घाइतेहरु व्यवस्थापन तथा अपांगता भएकाहरुको हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कार्यहरुमा सहयोग र सहजिकरण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media