Hospital services strengthening section

 • अस्पताल सेवा सुदृढिकरण सम्बन्धि कानुन, नीति, मार्गदर्शन, गुणस्तर मापदण्ड तथा प्रोटोकल निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • निजि तथा सरकारी अस्पताल विचको सहकार्यलार्य सुदृढ गरि स्वास्थ्य सेवालाइ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन, नीति, रणनीति, मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन र नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • विषेशज्ञ तथा तृतिय तहका अस्पतालहरुके अनुमति, दर्ता, नविकरण, स्तरउन्नती तथा नियमन सम्बन्धि कार्यहरुका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • निजी तथा गैरसरकारी अस्पताल, नर्सिङ्ग हाम, क्लिनिक, पाली क्लिनिक दर्ता सिफारिस तथा अनुगमन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति नियम, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • अस्पताल सेवाको उच्चत्म गुणस्तर सुनिश्चिताका लागि निरन्तर अनुगमन र निरिक्षण गर्ने ।
 • स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने विकिरणहरुको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप गर्न सहयोग गर्ने ।
 • दुरचिकित्सा सेवा पद्धतिको विकास र संस्थागत गर्नका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • स्वास्थ्य पर्यटनलाई विकास तथा संस्थागत गर्न कानुन, नीति, रणनीति, मापदण्ड, प्रोटोकल निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 • राष्ट्रियस्तरका अस्पतालहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा विकास तथा व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग गर्ने ।
 • स्तरीय उपचार प्रोटोकल तयार पार्ने ।
 • अत्याबश्यकीय औषधिको सुची तयार पार्ने तथा आवश्यकता अनुसार परीमार्जन गर्ने ।
 • विभिन्न अस्पताल फार्मेशी एवं स्वास्थ्य संस्थामा हुने औषधीको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने ।
 • प्रतिजैवीक औषधी प्रयोग र प्रतिरोग नियन्त्रण वारेमा मापदण्ड तयार गर्ने ।
 • औषधीको समुचीत प्रयोग प्रर्बधनका लागि विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीकालागि तालिम सामाग्री तयार पारी तालीम संचालन कार्यमा सहयोग गर्ने ,आदि ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media