Title of the document

 

समायोजन मिलानका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(सातौं सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
34 227149 Download
39 194332 Download
110 156783 Download
129 225160 Download
344 224093 Download
365 232917 Download
395 180151 Download
659 209772 Download
954 226752 Download
1063 224979 Download
1087 176550 Download
1134 141253 Download
1158 155521 Download
1205 226795 Download
1207 230040 Download
1230 232901 Download
1284 160148 Download
1326 115978 Download
1366 204503 Download
1394 228121 Download
1416 176600 Download
1539 223553 Download
1541 223457 Download
1555 220562 Download
1556 227396 Download
1713 208851 Download
1761 218816 Download
1853 224765 Download
1976 199187 Download
2040 220447 Download
2073 214995 Download
2144 224635 Download
2202 221767 Download
2212 175875 Download
2249 234398 Download
2329 234634 Download
2330 233713 Download
2355 203449 Download
2422 233537 Download
2473 218136 Download
2502 220719 Download
2517 224638 Download
2564 220456 Download
2584 232625 Download
2600 226669 Download
2606 199184 Download
2621 224868 Download
2623 223097 Download
2772 225487 Download
2824 190765 Download
2921 227028 Download
2944 226695 Download
2946 181601 Download
2989 229761 Download
3014 186013 Download
3051 221858 Download
3065 181318 Download
3069 226826 Download
3098 187769 Download
3099 162800 Download
3102 183592 Download
3103 228680 Download
3104 234220 Download
3105 210727 Download
3106 222160 Download
3107 183990 Download
3108 215257 Download
3109 188011 Download
3110 234158 Download
3112 213724 Download
3113 227563 Download
3114 229993 Download
3116 222535 Download
3117 170238 Download
3119 159185 Download
3120 234249 Download
3121 217155 Download
3122 206986 Download
3123 156045 Download
3124 199702 Download
3125 227838 Download
3126 191468 Download
3127 221864 Download
3128 230242 Download
3129 230454 Download
3130 227440 Download
3131 214148 Download
3132 227215 Download
3134 208583 Download
3135 221488 Download
3136 205389 Download
3137 212302 Download
3141 184020 Download
3142 177123 Download
3143 233023 Download
3144 211053 Download
3146 214393 Download
3147 221222 Download
3148 225230 Download
3149 234606 Download
3150 161220 Download
3151 229465 Download
3152 224720 Download
3153 226954 Download
3154 227121 Download
3155 220607 Download
3156 221135 Download
3157 227310 Download
3158 230468 Download
3159 227906 Download
3160 228713 Download
3161 124545 Download
3162 220882 Download
3163 210756 Download
3164 220480 Download
3165 223523 Download
3167 187702 Download
3168 193595 Download
3169 180170 Download
3170 220451 Download
3171 214581 Download
3172 230582 Download
3173 A163747 Download
3174 188202 Download
3175 226397 Download
3176 220873 Download
3177 220305 Download
3178 227119 Download
3179 230314 Download
3180 216741 Download
3182 206605 Download
3183 179133 Download
3184 232971 Download
3185 170158 Download
3186 100939 Download
3187 206303 Download
3189 222588 Download
3190 229076 Download
3191 233666 Download
3192 232831 Download
3193 233853 Download
3194 230756 Download
3195 211815 Download
3196 160019 Download
3197 233795 Download
3198 227421 Download
3199 177005 Download
3200 221476 Download
3201 226510 Download
3202 223064 Download
3203 215813 Download
3204 222361 Download
3205 225570 Download
3206 220453 Download
3207 226220 Download
3208 233538 Download
3209 220909 Download
3210 222514 Download
3211 179521 Download
3212 234016 Download
3214 174381 Download
3217 208489 Download
3218 230607 Download
3220 232950 Download
3221 233928 Download
3223 229568 Download
3224 195052 Download
3225 153150 Download
3226 221023 Download
3227 227997 Download
3228 175687 Download
3230 224114 Download
3231 215134 Download
3232 234358 Download
3233 233099 Download
3234 166877 Download
3235 232554 Download
3236 226591 Download
3237 221894 Download
3238 223757 Download
3239 221590 Download
3240 223568 Download
3241 233577 Download
3242 234320 Download
3243 227289 Download
3244 233703 Download
3245 223462 Download
3247 233366 Download
3248 225507 Download
3251 227036 Download
3252 227995 Download
3253 233089 Download
3254 229394 Download
3255 222610 Download
3256 222977 Download
3257 234641 Download
3258 227984 Download
3259 228651 Download
3260 228367 Download
3261 219753 Download
3262 174499 Download
3264 220011 Download
3265 175173 Download
3266 217962 Download
3268 221658 Download
3269 221514 Download
3270 208309 Download
3271 224809 Download
3272 234143 Download
3273 233679 Download
3274 112365 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(छैटौं सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
515 232841 Download
607 170021 Download
812 194148 Download
903 228284 Download
984 215658 Download
1094 216225 Download
1106 214394 Download
1110 180934 Download
1154 190608 Download
1192 227731 Download
1214 206628 Download
1238 212074 Download
1301 206710 Download
1307 192464 Download
1373 226150 Download
1410 221348 Download
1438 197235 Download
1533 211777 Download
1553 227285 Download
1597 220594 Download
1626 229347 Download
1660 194823 Download
1727 176219 Download
1819 232955 Download
1837 227736 Download
1887 225993 Download
1894 0160950 Download
1909 232374 Download
1919 220122 Download
1961 128499 Download
1972 230766 Download
2038 162221 Download
2169 233133 Download
2214 220412 Download
2224 155493 Download
2242 222854 Download
2316 233326 Download
2336 188630 Download
2357 222511 Download
2367 232853 Download
2384 234541 Download
2400 175746 Download
2491 228376 Download
2656 221417 Download
2783 218671 Download
2802 179875 Download
2828 234595 Download
2971 220953 Download
2981 224601 Download
2984 220438 Download
2985 224743 Download
2986 221056 Download
2987 215576 Download
2988 228068 Download
2990 232666 Download
2991 224046 Download
2992 234129 Download
2993 216734 Download
2994 198662 Download
2995 222069 Download
2996 173318 Download
2997 221930 Download
2998 196825 Download
2999 172793 Download
3000 185773 Download
3001 221395 Download
3002 0172315 Download
3003 208816 Download
3005 179354 Download
3006 221966 Download
3007 221653 Download
3008 229228 Download
3009 175305 Download
3010 229622 Download
3011 220437 Download
3012 226360 Download
3013 233674 Download
3015 225913 Download
3016 227102 Download
3017 182789 Download
3018 190855 Download
3019 220918 Download
3020 233872 Download
3021 233155 Download
3022 221065 Download
3023 227422 Download
3024 227243 Download
3025 224808 Download
3026 220931 Download
3027 233491 Download
3028 222859 Download
3030 227834 Download
3031 232822 Download
3032 233106 Download
3033 228096 Download
3034 227751 Download
3035 188193 Download
3036 233334 Download
3037 228692 Download
3038 226409 Download
3039 184392 Download
3040 231446 Download
3041 227512 Download
3042 222367 Download
3043 221242 Download
3044 221197 Download
3045 229079 Download
3047 187363 Download
3048 186059 Download
3049 223696 Download
3050 222135 Download
3051 221858 Download
3052 209260 Download
3053 222742 Download
3054 223635 Download
3055 232946 Download
3056 221998 Download
3057 229783 Download
3058 223423 Download
3059 230207 Download
3060 217030 Download
3062 196039 Download
3063 156600 Download
3064 223985 Download
3066 228443 Download
3067 228981 Download
3068 224744 Download
3070 227459 Download
3071 234139 Download
3072 230133 Download
3073 222098 Download
3074 234221 Download
3075 205511 Download
3076 201237 Download
3077 209407 Download
3078 233561 Download
3080 233428 Download
3081 225914 Download
3082 194103 Download
3083 226559 Download
3085 207044 Download
3086 211482 Download
3087 156943 Download
3088 206548 Download
3089 220849 Download
3090 234234 Download
3091 233408 Download
3092 215916 Download
3093 194757 Download
3094 231836 Download
3095 188982 Download
1707 234132 Download
2737 223607 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(पाँचौ सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
326 221695 Download
368 227988 Download
390 162456 Download
423 193635 Download
476 161280 Download
570 221138 Download
755 222206 Download
878 232970 Download
941 214599 Download
952 229923 Download
970 226258 Download
1009 226601 Download
1027 210614 Download
1042 233172 Download
1066   Download
1077 212211 Download
1111 223625 Download
1161   Download
1175 156447 Download
1262 233570 Download
1280 220596 Download
1327 223700 Download
1389 194670 Download
1420 186224 Download
1469 193328 Download
1484 228490 Download
1523 156232 Download
1567 195449 Download
1612 214339 Download
1620 216524 Download
1652 229104 Download
1692 221647 Download
1743 227527 Download
1754 221132 Download
1768 233488 Download
1786 199752 Download
1880 193539 Download
1924 227509 Download
1942 186902 Download
1975 234282 Download
1983 222271 Download
1986 228169 Download
2016 222385 Download
2020 228718 Download
2058 224142 Download
2109 222847 Download
2117 216666 Download
2137 222433 Download
2159 221580 Download
2200 210117 Download
2238 213529 Download
2379 222213 Download
2430 177899 Download
2436 230189 Download
2439 234357 Download
2445 227534 Download
2456 167352 Download
2506 174496 Download
2580 232624 Download
2584 232625 Download
2599 228285 Download
2640 208669 Download
2647 0179062 Download
2704 127597 Download
2706 214565 Download
2732 160685 Download
2745 180837 Download
2749 185905 Download
2751 209547 Download
2759 180529 Download
2760 234575 Download
2816 0178675 Download
2852 226546 Download
2859 227615 Download
2879 133086 Download
2880 227345 Download
2895 234443 Download
2896 181596 Download
2897 221223 Download
2898 213996 Download
2899 221072 Download
2900 221890 Download
2901 232461 Download
2902 223727 Download
2903 208348 Download
2904 204305 Download
2905 227172 Download
2906 226831 Download
2907 154176 Download
2908 182569 Download
2909 234006 Download
2910 227323 Download
2912 222681 Download
2913 188555 Download
2914 195949 Download
2915 228805 Download
2916 221563 Download
2917 187033 Download
2918 180573 Download
2919 234245 Download
2922 229889 Download
2923 206856 Download
2924 222574 Download
2925 234563 Download
2927 227960 Download
2928 223734 Download
2929 232352 Download
2930 220520 Download
2931 228166 Download
2932 234529 Download
2933 182165 Download
2934 221041 Download
2935 196993 Download
2936 206172 Download
2937 233591 Download
2938 197207 Download
2939 232691 Download
2940 215785 Download
2941 187330 Download
2942 215657 Download
2943 152523 Download
2945 182278 Download
2947 221287 Download
2948 151126 Download
2949 234392 Download
2950 214062 Download
2951 223513 Download
2952 234579 Download
2953 229378 Download
2954 230749 Download
2956 170209 Download
2959 208834 Download
2960 211477 Download
2961 169863 Download
2962 221655 Download
2963 181749 Download
2964 220976 Download
2965 230720 Download
2967 222754 Download
2968 227785 Download
2969 222748 Download
2970 233129 Download
2972 234205 Download
2974 224277 Download
2975 223871 Download
2977 227261 Download
2978 232814 Download
2979 221367 Download
2980 206441 Download
2982 212462 Download
2983 222453 Download

प्रवक्ता


डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल 
निर्देशक
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय