Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(चौथो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
2785 194534 Download
2786 152829 Download
2787 228434 Download
2788 221744 Download
2789 229842 Download
2790 223066 Download
2791 189270 Download
2792 141361 Download
2793 228863 Download
2794 234048 Download
2795 221495 Download
2796 221672 Download
2797 221237 Download
2798 193334 Download
2799 229876 Download
2800 156953 Download
2803 221131 Download
2804 224819 Download
2805 155569 Download
2806 211901 Download
2807 216201 Download
2808 178278 Download
2809 183215 Download
2810 226339 Download
2812 170705 Download
2813 193972 Download
2814 230195 Download
2815 198659 Download
2817 A178572 Download
2819 230643 Download
2820 234047 Download
2821 178106 Download
2822 227099 Download
2823 129222 Download
2824 190765 Download
2825 195012 Download
2826 189193 Download
2827 150289 Download
2829 226374 Download
2830 214154 Download
2831 187378 Download
2833 211541 Download
2834 223771 Download
2835 231182 Download
2836 229939 Download
2837 212114 Download
2838 226810 Download
2839 223576 Download
2840 227693 Download
2841 177879 Download
2843 227840 Download
2844 221469 Download
2845 179870 Download
2846 216513 Download
2847 224055 Download
2848 233639 Download
2849 222265 Download
2850 222706 Download
2851 197980 Download
2853 224484 Download
2854 174873 Download
2855 226466 Download
2856 226138 Download
2857 233018 Download
2860 220624 Download
2862 198511 Download
2863 220680 Download
2864 198290 Download
2865 230513 Download
2866 220751 Download
2867 191023 Download
2868 233265 Download
2869 227763 Download
2870 228196 Download
2871 224688 Download
2872 225467 Download
2873 217035 Download
2874 223367 Download
2875 200459 Download
2876 215472 Download
2877 194722 Download
2878 220871 Download
2881 188487 Download
2882 224053 Download
2883 222073 Download
2884 221701 Download
2885 125823 Download
2886 228078 Download
2889 220967 Download
2890 222221 Download
2891 229063 Download
2892 225003 Download
2893 233122 Download
2894 232406 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(तेस्रो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
312 161117 Download
337 227569 Download
339 195169 Download
342 221704 Download
380 206349 Download
403 230316 Download
505 234689 Download
536 182172 Download
579 197764 Download
611 224679 Download
707 234703 Download
740 193877 Download
791 193072 Download
810 226984 Download
837 220307 Download
851 233624 Download
957 234117 Download
960 192590 Download
1025 223909 Download
1026 227858 Download
1092 234484 Download
1101 229773 Download
1125 224701 Download
1149 223361 Download
1152 227704 Download
1319 185303 Download
1367 198651 Download
1387 210532 Download
1400 220140 Download
1468 230554 Download
1487 224034 Download
1488 180177 Download
1493 229188 Download
1503 231476 Download
1530 226609 Download
1549 234701 Download
1585 186755 Download
1587 230544 Download
1588 223386 Download
1593 227595 Download
1604 222623 Download
1610 199912 Download
1615 226682 Download
1617 125580 Download
1692 221647 Download
1694 198575 Download
1719 199442 Download
1734 177151 Download
1741 205885 Download
1751 206635 Download
1811 220854 Download
1821 198723 Download
1833 222868 Download
1855 173767 Download
1859 220809 Download
1878 182922 Download
1893 225494 Download
1895 234425 Download
1913 234608 Download
1924 227509 Download
1985 215711 Download
2003 180028 Download
2033 221878 Download
2047 222814 Download
2064 227724 Download
2072 221947 Download
2083 234288 Download
2097 223398 Download
2146 225619 Download
2152 190287 Download
2167 223633 Download
2187 207813 Download
2239 168099 Download
2261 234308 Download
2265 222791 Download
2403 206784 Download
2413 221421 Download
2418 207892 Download
2433 191039 Download
2474 223221 Download
2499 221218 Download
2527 228587 Download
2532 194418 Download
2537 193612 Download
2573 226341 Download
2579 233589 Download
2581 207123 Download
2601 229250 Download
2610 220805 Download
2648 200837 Download
2668 161983 Download
2693 210924 Download
2698 208182 Download
2722 234488 Download
2746 209008 Download
2750 182042 Download
2760 234575 Download
2769 234696 Download
100 174007 Download
317 211432 Download
447 177296 Download
847 221338 Download
1056 169299 Download
1140 222254 Download
1145 191060 Download
1350 230015 Download
1405 203475 Download
1447 222027 Download
1523 156232 Download
1565 223212 Download
1613 220986 Download
1640 221058 Download
1665 181353 Download
1666 217581 Download
1714 181710 Download
1783 214224 Download
1801 176195 Download
1803 226760 Download
1816 219795 Download
     
1934 225787 Download
     
2058 224142 Download
2088 214399 Download
2244 182848 Download
2294 222826 Download
2385 223204 Download
2409 222311 Download
2429 221303 Download
2453 228343 Download
2502 220719 Download
2624 192113 Download
2659 197180 Download
2672 170476 Download
2682 233186 Download

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(दोस्रो सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
51 158972 Download
83 232979 Download
88 211945 Download
95 222267 Download
105 201201 Download
137 197038 Download
276 213696 Download
280 222765 Download
322 217444 Download
324 228345 Download
327 221849 Download
330 227488 Download
331 227199 Download
334 227892 Download
338 223604 Download
340 129088 Download
349 222750 Download
350 233014 Download
354 233144 Download
355 230685 Download
364 135812 Download
371 198014 Download
374 199039 Download
385 179236 Download
389 103602 Download
394 180114 Download
396 230208 Download
409 227362 Download
410 211687 Download
415 211039 Download
426 231037 Download
432 182045 Download
435 227639 Download
444 228352 Download
452 217038 Download
459 224497 Download
466 228051 Download
526 233626 Download
528 149442 Download
530 199695 Download
531 230730 Download
552 224151 Download
560 220251 Download
576 177812 Download
593 222116 Download
618 178132 Download
632 154842 Download
642 232935 Download
656 177209 Download
691 155378 Download
694 227614 Download
698 227007 Download
769 232865 Download
780 233108 Download
796 180559 Download
826 161958 Download
828 210693 Download
830 210949 Download
832 175664 Download
850 234433 Download
872 203661 Download
877 221175 Download
885 222776 Download
886 224828 Download
892 230863 Download
928 196954 Download
947 194193 Download
956 231917 Download
974 231443 Download
978 223409 Download
983 221090 Download
1002 220589 Download
1021 224333 Download
1022 224049 Download
1032 233602 Download
1036 222190 Download
1047 224220 Download
1073 197026 Download
1074 175783 Download
1082 183538 Download
1112 A182820 Download
1117 192157 Download
1120 226792 Download
1131 205966 Download
1136 226940 Download
1143 224140 Download
1147 232632 Download
1151 197139 Download
1159 151718 Download
1204 224013 Download
1221 211770 Download
1226 155356 Download
1228 221001 Download
1229 202575 Download
1234 182282 Download
1236 220537 Download
1249 186069 Download
1266 191814 Download
1268 215286 Download
1275 216433 Download
1276 225645 Download
1286 229421 Download
1302 207226 Download
1309 228650 Download
1310 192930 Download
1316 227730 Download
1346 233871 Download
1352 191402 Download
1386 228288 Download
1403 209294 Download
1411 230742 Download
1435 153557 Download
1437 229275 Download
1444 233689 Download
1452 224772 Download
1467 229178 Download
1477 211125 Download
1504 187558 Download
1520 222233 Download
1525 232795 Download
1527 188575 Download
1534 232867 Download
1546 222306 Download
1551 174964 Download
1554 197109 Download
1562 220985 Download
1563 210815 Download
1569 193062 Download
1576 222677 Download
1578 188453 Download
1595 227687 Download
1598 152316 Download
1606 166879 Download
1608 221920 Download
1621 182822 Download
1629 222250 Download
1633 223160 Download
1644 234467 Download
1648 133329 Download
1670 230190 Download
1672 188162 Download
1680 215063 Download
1684 223055 Download
1686 227071 Download
1697 233822 Download
1700 229891 Download
1706 226440 Download
1716 196919 Download
1721 185030 Download
1724 224864 Download
1756 224839 Download
1760 179659 Download
1776 210016 Download
1777 227520 Download
1779 227174 Download
1781 232932 Download
1793 207261 Download
1798 205284 Download
1809 229123 Download
1812 178625 Download
1815 177052 Download
1818 139052 Download
1823 201108 Download
1826 162347 Download
1842 224528 Download
1845 223687 Download
1871 230690 Download
1875 224204 Download
1881 220635 Download
1886 186295 Download
1888 221117 Download
1892 181428 Download
1897 232978 Download
1906 232833 Download
1925 227965 Download
1929 176637 Download
1944 220738 Download
1945 230261 Download
1959 221870 Download
1968 224717 Download
1992 206426 Download
1995 232787 Download
2001 231858 Download
2025 195489 Download
2027 230564 Download
2028 232748 Download
2029 222749 Download
2034 227401 Download
2035 221485 Download
2043 229418 Download
2046 222111 Download
2049 188783 Download
2050 227726 Download
2051 221430 Download
2054 220603 Download
2057 223300 Download
2060 215188 Download
2061 194012 Download
2065 234228 Download
2067 224655 Download
2071 229619 Download
2078 223775 Download
2087 221434 Download
2089 175263 Download
2090 226666 Download
2091 208580 Download
2095 223429 Download
2100 232938 Download
2105 228686 Download
2112 224354 Download
2113 229222 Download
2122 173142 Download
2123 229778 Download
2124 230026 Download
2128 189189 Download
2135 233727 Download
2136 174748 Download
2148 229375 Download
2179 233067 Download
2189 185888 Download
2191 228292 Download
2203 197310 Download
2206 224952 Download
2221 220932 Download
2229 224358 Download
2230 227336 Download
2237 227417 Download
2240 229620 Download
2241 233261 Download
2246 186642 Download
2256 229680 Download
2263 141797 Download
2273 222943 Download
2275 232859 Download
2295 222366 Download
2298 209737 Download
2299 224299 Download
2301 229368 Download
2302 229324 Download
2308 192404 Download
2317 196837 Download
2324 209395 Download
2335 105618 Download
2342 213851 Download
2343 174478 Download
2347 205844 Download
2352 233658 Download
2363 230442 Download
2369 211633 Download
2386 223382 Download
2388 186014 Download
2390 219173 Download
2394 215078 Download
2396 188194 Download
2399 228810 Download
2401 169643 Download
2407 227718 Download
2408 187368 Download
2426 233749 Download
2438 182986 Download
2440 186376 Download
2443 210108 Download
2446 155568 Download
2449 176483 Download
2455 205497 Download
2462 124607 Download
2463 186347 Download
2470 206054 Download
2477 179484 Download
2481 198564 Download
2485 232499 Download
2488 216465 Download
2490 153747 Download
2497 171983 Download
2505 223667 Download
2512 224155 Download
2516 198324 Download
2518 227954 Download
2528 193220 Download
2534 224863 Download
2542 208407 Download
2551 224321 Download
2562 232745 Download
2608 209173 Download
2615 222381 Download
2631 229403 Download
2632 167781 Download
2633 148892 Download
2651 221486 Download
2654 183297 Download
2686 234021 Download
2691 230336 Download
2695 223288 Download
2697 217290 Download
2712 229209 Download
2714 191762 Download
2723 173526 Download
2724 227583 Download
2736 206780 Download
2739 179465 Download
2743 206958 Download
2755 228521 Download
2768 208169 Download
309 221259 Download
326 221695 Download
337 227569 Download
344 224093 Download
353 234133 Download
367 224422 Download
368 227988 Download
377 222244 Download
399 224253 Download
443 222198 Download
646 124930 Download
648 224879 Download
719 220822 Download
837 220307 Download
926 222224 Download
1139 234209 Download
1328 227347 Download
1713 208851 Download
1715 222738 Download
1741 205885 Download
1751 206635 Download
2062 185071 Download
2099 215507 Download
2130 228716 Download
2144 224635 Download
2178 232845 Download
2200 210117 Download
2250 185025 Download
2270 222533 Download
2638 229510 Download
414 221055 Download
704 214521 Download
728 229637 Download
734 229785 Download
738 223608 Download
773 186186 Download
816 221915 Download
846 212375 Download
967 215155 Download
979 177489 Download
987 222630 Download
1003 229962 Download
1046 223913 Download
1071 205812 Download
1078 223530 Download
1119 224883 Download
1217 229820 Download
1254 222018 Download
1335 229754 Download
1428 230377 Download
1462 214535 Download
1543 209844 Download
1602 221212 Download
1657 179688 Download
1669 177711 Download
1750 221547 Download
1830 183081 Download
2119 162540 Download
2220 221800 Download
2392 163046 Download
2437 229265 Download
2726 220403 Download
333 224171 Download
146 220578 Download
199 197717 Download
214 224395 Download
298 200822 Download
436 224002 Download
568 229893 Download
585 209282 Download
594 223615 Download
669 188657 Download
763 220625 Download
766 228422 Download
969 226877 Download
1282 224637 Download
1296 177543 Download
1323 181694 Download
1331 188331 Download
1340 228266 Download
1351 223756 Download
1473 232819 Download
1596 220772 Download
1678 176017 Download
1832 202527 Download
1982 224586 Download
2014 216620 Download
2019 179241 Download
2020 228718 Download
2114 224037 Download
2182 186101 Download
2253 229367 Download
2258 229921 Download
2283 214429 Download
2338 213734 Download
2457 182447 Download
2515 224806 Download
2519 159765 Download
2531 189312 Download
2554 220786 Download
2558 209157 Download
2566 220773 Download
2569 152104 Download
2576 161387 Download
2588 216831 Download
2612 213958 Download
2619 195493 Download
2622 213942 Download
2625 231866 Download
2711 200991 Download
2718 223446 Download
2721 206430 Download
2747 220803 Download
2765 192375 Download 
507 199149 Download
2575 199980 Download
2277 206630 Download
2752 223355 Download
1410 221348 Download

 


sam not

 

प्रवक्ता


प्रा.डा. जागेश्वर गौतम 
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय