Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(पाँचौ सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
326 221695 Download
368 227988 Download
390 162456 Download
423 193635 Download
476 161280 Download
570 221138 Download
755 222206 Download
878 232970 Download
941 214599 Download
952 229923 Download
970 226258 Download
1009 226601 Download
1027 210614 Download
1042 233172 Download
1066   Download
1077 212211 Download
1111 223625 Download
1161   Download
1175 156447 Download
1262 233570 Download
1280 220596 Download
1327 223700 Download
1389 194670 Download
1420 186224 Download
1469 193328 Download
1484 228490 Download
1523 156232 Download
1567 195449 Download
1612 214339 Download
1620 216524 Download
1652 229104 Download
1692 221647 Download
1743 227527 Download
1754 221132 Download
1768 233488 Download
1786 199752 Download
1880 193539 Download
1924 227509 Download
1942 186902 Download
1975 234282 Download
1983 222271 Download
1986 228169 Download
2016 222385 Download
2020 228718 Download
2058 224142 Download
2109 222847 Download
2117 216666 Download
2137 222433 Download
2159 221580 Download
2200 210117 Download
2238 213529 Download
2379 222213 Download
2430 177899 Download
2436 230189 Download
2439 234357 Download
2445 227534 Download
2456 167352 Download
2506 174496 Download
2580 232624 Download
2584 232625 Download
2599 228285 Download
2640 208669 Download
2647 0179062 Download
2704 127597 Download
2706 214565 Download
2732 160685 Download
2745 180837 Download
2749 185905 Download
2751 209547 Download
2759 180529 Download
2760 234575 Download
2816 0178675 Download
2852 226546 Download
2859 227615 Download
2879 133086 Download
2880 227345 Download
2895 234443 Download
2896 181596 Download
2897 221223 Download
2898 213996 Download
2899 221072 Download
2900 221890 Download
2901 232461 Download
2902 223727 Download
2903 208348 Download
2904 204305 Download
2905 227172 Download
2906 226831 Download
2907 154176 Download
2908 182569 Download
2909 234006 Download
2910 227323 Download
2912 222681 Download
2913 188555 Download
2914 195949 Download
2915 228805 Download
2916 221563 Download
2917 187033 Download
2918 180573 Download
2919 234245 Download
2922 229889 Download
2923 206856 Download
2924 222574 Download
2925 234563 Download
2927 227960 Download
2928 223734 Download
2929 232352 Download
2930 220520 Download
2931 228166 Download
2932 234529 Download
2933 182165 Download
2934 221041 Download
2935 196993 Download
2936 206172 Download
2937 233591 Download
2938 197207 Download
2939 232691 Download
2940 215785 Download
2941 187330 Download
2942 215657 Download
2943 152523 Download
2945 182278 Download
2947 221287 Download
2948 151126 Download
2949 234392 Download
2950 214062 Download
2951 223513 Download
2952 234579 Download
2953 229378 Download
2954 230749 Download
2956 170209 Download
2959 208834 Download
2960 211477 Download
2961 169863 Download
2962 221655 Download
2963 181749 Download
2964 220976 Download
2965 230720 Download
2967 222754 Download
2968 227785 Download
2969 222748 Download
2970 233129 Download
2972 234205 Download
2974 224277 Download
2975 223871 Download
2977 227261 Download
2978 232814 Download
2979 221367 Download
2980 206441 Download
2982 212462 Download
2983 222453 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(चौथो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
2785 194534 Download
2786 152829 Download
2787 228434 Download
2788 221744 Download
2789 229842 Download
2790 223066 Download
2791 189270 Download
2792 141361 Download
2793 228863 Download
2794 234048 Download
2795 221495 Download
2796 221672 Download
2797 221237 Download
2798 193334 Download
2799 229876 Download
2800 156953 Download
2803 221131 Download
2804 224819 Download
2805 155569 Download
2806 211901 Download
2807 216201 Download
2808 178278 Download
2809 183215 Download
2810 226339 Download
2812 170705 Download
2813 193972 Download
2814 230195 Download
2815 198659 Download
2817 A178572 Download
2819 230643 Download
2820 234047 Download
2821 178106 Download
2822 227099 Download
2823 129222 Download
2824 190765 Download
2825 195012 Download
2826 189193 Download
2827 150289 Download
2829 226374 Download
2830 214154 Download
2831 187378 Download
2833 211541 Download
2834 223771 Download
2835 231182 Download
2836 229939 Download
2837 212114 Download
2838 226810 Download
2839 223576 Download
2840 227693 Download
2841 177879 Download
2843 227840 Download
2844 221469 Download
2845 179870 Download
2846 216513 Download
2847 224055 Download
2848 233639 Download
2849 222265 Download
2850 222706 Download
2851 197980 Download
2853 224484 Download
2854 174873 Download
2855 226466 Download
2856 226138 Download
2857 233018 Download
2860 220624 Download
2862 198511 Download
2863 220680 Download
2864 198290 Download
2865 230513 Download
2866 220751 Download
2867 191023 Download
2868 233265 Download
2869 227763 Download
2870 228196 Download
2871 224688 Download
2872 225467 Download
2873 217035 Download
2874 223367 Download
2875 200459 Download
2876 215472 Download
2877 194722 Download
2878 220871 Download
2881 188487 Download
2882 224053 Download
2883 222073 Download
2884 221701 Download
2885 125823 Download
2886 228078 Download
2889 220967 Download
2890 222221 Download
2891 229063 Download
2892 225003 Download
2893 233122 Download
2894 232406 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(तेस्रो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
312 161117 Download
337 227569 Download
339 195169 Download
342 221704 Download
380 206349 Download
403 230316 Download
505 234689 Download
536 182172 Download
579 197764 Download
611 224679 Download
707 234703 Download
740 193877 Download
791 193072 Download
810 226984 Download
837 220307 Download
851 233624 Download
957 234117 Download
960 192590 Download
1025 223909 Download
1026 227858 Download
1092 234484 Download
1101 229773 Download
1125 224701 Download
1149 223361 Download
1152 227704 Download
1319 185303 Download
1367 198651 Download
1387 210532 Download
1400 220140 Download
1468 230554 Download
1487 224034 Download
1488 180177 Download
1493 229188 Download
1503 231476 Download
1530 226609 Download
1549 234701 Download
1585 186755 Download
1587 230544 Download
1588 223386 Download
1593 227595 Download
1604 222623 Download
1610 199912 Download
1615 226682 Download
1617 125580 Download
1692 221647 Download
1694 198575 Download
1719 199442 Download
1734 177151 Download
1741 205885 Download
1751 206635 Download
1811 220854 Download
1821 198723 Download
1833 222868 Download
1855 173767 Download
1859 220809 Download
1878 182922 Download
1893 225494 Download
1895 234425 Download
1913 234608 Download
1924 227509 Download
1985 215711 Download
2003 180028 Download
2033 221878 Download
2047 222814 Download
2064 227724 Download
2072 221947 Download
2083 234288 Download
2097 223398 Download
2146 225619 Download
2152 190287 Download
2167 223633 Download
2187 207813 Download
2239 168099 Download
2261 234308 Download
2265 222791 Download
2403 206784 Download
2413 221421 Download
2418 207892 Download
2433 191039 Download
2474 223221 Download
2499 221218 Download
2527 228587 Download
2532 194418 Download
2537 193612 Download
2573 226341 Download
2579 233589 Download
2581 207123 Download
2601 229250 Download
2610 220805 Download
2648 200837 Download
2668 161983 Download
2693 210924 Download
2698 208182 Download
2722 234488 Download
2746 209008 Download
2750 182042 Download
2760 234575 Download
2769 234696 Download
100 174007 Download
317 211432 Download
447 177296 Download
847 221338 Download
1056 169299 Download
1140 222254 Download
1145 191060 Download
1350 230015 Download
1405 203475 Download
1447 222027 Download
1523 156232 Download
1565 223212 Download
1613 220986 Download
1640 221058 Download
1665 181353 Download
1666 217581 Download
1714 181710 Download
1783 214224 Download
1801 176195 Download
1803 226760 Download
1816 219795 Download
     
1934 225787 Download
     
2058 224142 Download
2088 214399 Download
2244 182848 Download
2294 222826 Download
2385 223204 Download
2409 222311 Download
2429 221303 Download
2453 228343 Download
2502 220719 Download
2624 192113 Download
2659 197180 Download
2672 170476 Download
2682 233186 Download

 

प्रवक्ता


डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल 
निर्देशक
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय