नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: March 27, 2018
विवरण उपलब्ध गराउने बारे
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: March 27, 2018
प्रशिक्षणको लागि मनोनयन
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: March 27, 2018
विवरण पठाउने बारे
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: March 12, 2018
छात्रबृती सम्वन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 23, 2018
प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्