नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
​स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति: September 14, 2017