नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
विवरण पठाउने बारे
प्रकाशित मिति: April 13, 2017

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका PHC सम्मका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले संलग्न पत्र, फारम अनुसारको विवरण भरी पठाउन हुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

  Letter

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले भर्ने विवरणको Template

जिल्ला अस्पतालले भर्ने विवरणको Template

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले भर्ने विवरणको Template

PHC ले भर्ने विवरणको Template

Letter: उप/क्षेत्रीय/अञ्चल/अस्पताल सम्बन्धी विवरण

उप/क्षेत्रीय/अञ्चल/अस्पताल सम्बन्धी विवरणको बिबरण