नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

High Level Health Policy

Constitution of Nepal 2072_Nepali Download
Constitution of Nepal 2072_English Download
National Health Policy 2071_Nepali Download
Health Content_Constitution of Nepal 2072 Download
NHP 2071_Nepal Download
​नेपाल सरकार द्वारा मिति २०७४/०५/१५ मा गठित उचचस्तरिय स्वास्थ्य नीति निर्माण  Download

 

 

For any suggestions regarding High Level Health Policy ;

Please email at hlhpc@mohp.gov.np