नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

संघीयता कार्यानवयन इकाई

 ​Download

​स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा औसधी एवं उपकरणको अभाव  र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धमा Download
स्थानिय तहमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मचारीको कार्य विवरण  Download

स्थानिय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनको लागि मार्गदर्सन 

Download

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्धमा 

Download
स्थानीय  तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका सम्बन्धमा   Download

Essential Drug List

Download
स्थानीय  तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण Document Download

​स्वास्थ्यका जिल्ला स्थित भवन र अन्य संरचना बारे 
Download
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ Download